Ršvid t‡jŽkoztat— a HIV-ről Žs az AIDS-ről: amit tudnod kell

(Brief Introduction to HIV and AIDS: What You Need to Know)

 

 

†dvšzlšm, a nevem Dr. Kal‡sz L‡szl—, orvos vagyok, Žs 23 Žve elkštelezett a HIV megelőzŽsŽben. Ršvid t‡jŽkoztat‡st szeretnŽk adni a HIV-ről Žs az AIDS-ről. Ez a vide— olyan dolgokra tan’tja meg, melyek megmenthetik az ŽletŽt, ezŽrt kŽrem, figyeljen oda, Žs nŽzze vŽgig az egŽsz filmet. A film hosszabb v‡ltozata az AIDSvideos.org honlapon Žrhető el, ahol mŽg tšbb inform‡ci—t tal‡l.

 

A HIV/AIDS komoly hat‡ssal lehet az ŽletŽre, sőt ak‡r meg is šlheti. Ha betartja azokat az —vintŽzkedŽseket, melyekről ebben a filmben hall, akkor csškkentheti annak a kock‡zat‡t, vagy ak‡r ki is z‡rhatja annak lehetősŽgŽt, hogy megfertőződjšn HIV-vel, ami az AIDS-t okozza. Ezzel megmenti az ŽletŽt, a jelenlegi Žs a jšvőbeni szexu‡lis partnere ŽletŽt, Žs amennyiben nő, śgy a szźletendő gyermekei ŽletŽt is.

 

Az AIDS nem m‡s, mint szerzett immunhi‡nyos tźnetegyźttes (Acquired ImmunoDeficiency Syndrome). Ha valaki megfertőződik HIV-vel, a v’rus megt‡madja az illető immunrendszerŽt. Kezdetben, Žs mŽg sok Žven keresztźl, a fertőzšttnŽl a betegsŽg semmilyen tźnete sem l‡tszik. Megfertőződhet śgy is HIV-vel, hogy mŽg csak nem is tud r—la. Szokv‡nyos szűrőteszttel ‡ltal‡ban egy h—nap ut‡n lehet kimutatni a fertőzŽst; ritk‡n előfordul, hogy ennŽl hosszabb idő, ak‡r hat h—nap is eltelhet a kimutathat—s‡gig. Azt kšvetően, hogy valaki megfertőződštt HIV-vel, m‡r ršgtšn ‡t is adhatja a fertőzŽst m‡soknak, fźggetlenźl att—l, hogy az AIDS-tesztje mŽg negat’v.

 

Az AIDS azt kšvetően v‡lik igaz‡n veszŽlyessŽ, hogy m‡r elŽggŽ lerombolta a beteg immunrendszerŽt, ekkor ugyanis fokozottan fenn‡ll annak a veszŽlye, hogy olyan egyŽb fertőzŽsek is megbeteg’tik az illetőt, melyeket egy egŽszsŽges ember immunrendszere kšnnyedŽn legyőzne, s mindezek kšvetkeztŽben – ha a beteg nem kap kezelŽst – ak‡r meg is halhat.

 

Hogyan terjed a HIV? A HIV jelen van a fertőzštt szemŽly vŽrŽben, a fertőzštt fŽrfi ond—j‡ban, a fertőzštt nő hźvelyv‡ladŽk‡ban Žs az anyatejben. A HIV nem terjed ny‡l, verejtŽk vagy kšnnycseppek śtj‡n. A HIV śgy terjed, hogy a fertőzštt szemŽly testv‡ladŽka kšzvetlen kapcsolatba kerźl egy m‡sik szemŽly ny‡lkah‡rty‡j‡val, vagy sŽrźlŽs keletkezik a bőršn. Ny‡lkah‡rtya tal‡lhat— pŽld‡ul a szemnŽl, orrn‡l, sz‡jn‡l Žs a nemi szerveknŽl. A HIV-et h‡rom fő m—don adhatja ‡t egy fertőzštt szemŽly:

 

Szexu‡lis śton: Ez a leggyakoribb m—dja a HIV terjedŽsŽnek. KŽt ember szexu‡lis egyźttlŽte sor‡n a testnedvek Žrintkeznek egym‡ssal, kicserŽlődnek, s ennek sor‡n a HIV ‡tvihető egyik szemŽlyről a m‡sikra. Akiknek tšbb szexu‡lis partnerźk van, azokn‡l fokozottabb a veszŽly, hogy megfertőződnek HIV-vel.

 

K‡b’t—szeresek kšzšs tű haszn‡lata sor‡n: Ha egy HIV-fertőzštt szemŽly tűt haszn‡l, hogy drogot adjon be mag‡nak, majd ugyanezt a tűt egy m‡sik szemŽly is haszn‡lja, akkor kšnnyen megfertőzheti mag‡t.

 

Any‡r—l gyermekre tšrtŽnő ‡tvitel: Ha egy v‡rand—s asszony HIV-fertőzštt, akkor a szźletendő gyermekŽt HIV-vel fertőzheti meg a szźlŽs sor‡n. A gyermek szźletŽsŽt kšvetően a fertőzštt anya ‡ltal adott anyatej rŽvŽn a baba szintŽn HIV-vel fertőződhet meg. A HIV-fertőzštt anya csškkentheti a fertőzŽs ‡tad‡s‡nak kock‡zat‡t azzal, hogy az orvos utas’t‡sa szerint szedi az antiretrovir‡lis gy—gyszereket, Žs a fejlett orsz‡gokban t‡pszerrel eteti gyermekŽt anyatej helyett.

 

Mit tehet, hogy csškkentse illetve kiz‡rja annak lehetősŽgŽt, hogy megfertőződjšn HIV-vel? 

 

Szexu‡lis śton tšrtŽnő ‡tvitel kock‡zat‡t az al‡bbi m—dokon csškkentheti: tart—zkodik a szextől a h‡zass‡g előtt; hűsŽges marad szexu‡lis partnerŽhez; minden szexu‡lis egyźttlŽt alkalm‡val haszn‡l gumi—vszert. Nyilv‡nval—, ha olyan kultśr‡ban Žl, ahol nem biztos’tottak az egyenlő jogok, śgy nem tudja kšvetni ezeket az śtmutat‡sokat. Mostan‡ban egyre szŽlesebb kšrben terjed el egy angol szavakb—l kŽpzett mozaiksz—, a S.A.V.E., ami az al‡bbi elveket jelšli: biztons‡gosabb szexu‡lis szok‡sok, hozz‡fŽrŽs az antiretrovir‡lis gy—gyszerekhez, ingyenes tan‡csad‡s Žs teszt, ŽrdekŽrvŽnyes’tŽs Žs oktat‡s.

 

Ha śgy dšnt, hogy h‡zass‡g előtti szexu‡lis kapcsolatot lŽtes’t, megfertőződhet HIV-vel, de sz‡mos dolgot tehet, hogy csškkentse a kock‡zatot.

 

Előszšr is mindkŽt fŽlnek biztosan ismernie kell a saj‡t maga Žs partnereik HIV-st‡tusz‡t. Egyszerű gyors vŽrteszttel vagy sz‡jb—l vett mint‡b—l kšnnyen meg‡llap’that—, hogy HIV pozit’v-e. A legtšbb orsz‡gban ezek a vizsg‡latok ingyenesek. Ne feledje, HIV-teszttel csak a fertőződŽs ut‡n hat h—nappal lehet teljes, 100%-os biztons‡ggal meg‡llap’tani, hogy tŽnyleg megfertőződštt-e, ’gy csak ezen idő leteltŽvel lehet biztos abban, hogy nem lett HIV-fertőzštt.

 

M‡sodszor: mindketten, …n Žs a partnere is legyenek hűsŽgesek egym‡shoz.

 

Harmadszor, s ez a legfontosabb, minden szexu‡lis egyźttlŽt alkalm‡val haszn‡ljon gumi—vszert, b‡rmilyen form‡j‡t is v‡lasztj‡k a szexu‡lis egyźttlŽtnek. B‡r a gumi—vszer nem sz‡z sz‡zalŽkban nyśjt garanci‡t a fertőzŽs ellen, de ha helyesen haszn‡lj‡k, jelentősen csškkenti a fertőzŽs ‡tvitelŽnek kock‡zat‡t. Az AIDSvideos.org honlapon tal‡lhat— egy m‡sik vide— is, mely bemutatja, hogyan kell az —vszert helyesen haszn‡lni. Or‡lis szex esetŽn Žrdemes a nőknŽl a fog‡szatban is alkalmazott vŽdőeszkšzt, egy speci‡lis f—li‡t haszn‡lni.

 

Ne adjon be mag‡nak intravŽn‡s k‡b’t—szert, de ha mŽgis ezt teszi, akkor csakis steril, m‡s ‡ltal kor‡bban nem haszn‡lt tűt haszn‡ljon. Nem fertőződhet meg olyan śj, tiszta, kor‡bban senki ‡ltal nem haszn‡lt steril tűtől, amelyet előzőleg …n bontott ki a csomagol‡s‡b—l. Sok helyen tűcsere-programot műkšdtetnek, ahov‡ vissza lehet vinni a haszn‡lt tűket, s ingyen adnak helyettźk steril śjakat. VŽgső megold‡skŽnt, ha kŽnytelen nem steril tűt haszn‡lni, akkor belźl Žs k’vźl fertőtlen’tőszerrel alaposan tiszt’tsa meg a tűt Žs a fecskendőt, hogy csškkentse a fertőzŽs ‡tvitelŽnek kock‡zat‡t. Az AIDSvideos.org honlapon tal‡l egy m‡sik vide—t is, melyben bemutatjuk, hogy tudja megtiszt’tani a tűt Žs a fecskendőt.

 

Nem sz‡m’t, honnan jštt, …n ŽrtŽkes ember, akinek Žlete Žppolyan fontos, mint a kšzšssŽge b‡rmely tagj‡Ž. Vigy‡zzon mag‡ra Žs mindazokra, akik …n kšrźl Žlnek. Helyes dšntŽsekkel kiz‡rhatja, illetve csškkentheti a HIV-fertőzŽs kock‡zat‡t.

 

 

Az AIDSvideos.org kŽrŽsŽre előadta Dr. Kal‡sz L‡szl—.

A szšveget Dr. Becky Kuhn (Global Lifeworks) Žs Eric Krock (AIDSvideos.org) ’rta.

A szšveget Dr. Becky Kuhn 2006. augusztus 20-Žn ‡tnŽzte Žs j—v‡hagyta. 

Ford’totta: Dr. Varga G‡bor (Magyar Hemof’lia Egyesźlet, www.mhe.hu)

Honlap: www.aidsvideos.org